انتشارات پژوهشکده نظر، ناشر علمی و دانشگاهی است که با ارزیابی و داوری علمی کتاب‌ها به چاپ آنها اقدام می‌کند. مشکلات و موانع موجود در انتشار ادبیات تخصصی و بومی حوزه هنر، معماری و شهرسازی و عدم امکان پژوهشگران این حوزه برای چاپ نویافته‌های علمی خود پژوهشکده نظر را به راه‌اندازی انتشارات علمی با رویکرد توجه و حمایت از آثار بومی و جدید ترغیب کرد. از آخرین کتب منتشرشده در دو سال اخیر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • منصوری، سیدامیر و جوادی، شهره (۱۳۹۷) سه گانه منظر ایرانی.
  • منصوری، سیدامیر (۱۳۹۷) منظر شهری در اروپای شرقی.
  • خزاعی، فاطمه و منصوری، سیدامیر (۱۳۹۷) Architecture, travel and learning.
  • متدین، حشمت اله (۱۳۹۶) تاریخ باغسازی جهان.
  • منصوری، سیدامیر و فرزین، احمدعلی (۱۳۹۵) رویکرد منظرین در طراحی شهر؛ روش شناسی طراحی شهری.
  • منصوری، سیدامیر و دیزانی، احسان (۱۳۹۵) سیر تحول سازمان فضایی شهر قزوین از ابتدا تا دوران معاصر.
  • منصوری، سیدامیر و جوادی، شهره (۱۳۹۵) زیبایی‌شناسی معماری قزوین.
  • جوادی، شهره و آورزمانی، فریدون (۱۳۹۵) بازآفرینی رنگین سنگ نگاره های ساسانی.