تاریخ تولد: ۱۳۳۴

محل خدمت: دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

آدرس الکترونیک : naser.barati2012@yahoo.com


۱- سوابق تحصیلی


تحصیلات دانشگاهی و رسمی

۱٣۸۳     کارشناسی علوم اجتماعی. مجتمع عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین. 

۱٣۷۶     دکترای شهرسازی. دانشکده هنر ادینبورگ، دانشگاه هریوت وات، ادینبورگ انگلستان. 

۱٣۶۷     کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای). دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.


۲- سوابق آموزشی


تدریس  

 

راهنمایی پایان نامه های دوره دکتری

 

راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد 

 


۳- سوابق اجرایی


۱۳۸۶ تا کنون      عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی و علمی – ترویجی منظر از سال ۱۳۸۶

۱۳۸۲ تا کنون      عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی باغ نظر 

۱۳۷۷ تا کنون      عضو هیئت علمی گروه های معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی. 

۱۳۹۰-۱۳۸۹      معاون طرح جامع. نهاد برنامه ریزی طرح های توسعه شهر تهران. 

۱۳۸۸-۱۳۸۶      رئیس دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی. 

۱۳۸۵–۱۳۸۴      معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی.

۱۳۸۳-۱۳۸۴      مدیر گروه شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی.

۱۳۸۳-۱۳۸۴      معاون فنی- پژوهشی نهاد تهیه طرح های توسعه شهری تهران. شهرداری تهران. 

۱۳۸۰-۱۳۸۲      رئیس پژوهشکده مدیریت شهری و روستاییٍ وزارت کشور. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .

۱۳۶۹-۱۳۷۱      عضو هیئت علمی گروه شهرسازی. دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 

۱۳۶۴-۱۳۶۹      عضو جهاد دانشگاهی. دانشکده هنرهای زیبا، دفتر فنی شهرسازی.


۴- سوابق پژوهشی


مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱۳۹۰      ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تاثیر جنسیت بر آن . فصلنامه باغ نظر.

۱۳۸۹      نگاه به شهر از بالا یا از درون. مجله علمی ترویجی منظر. شماره ۱۲. 

۱۳۸۹      بررسی مقایسه ای میزان مشارکت جویی شهروندان در اداره امور شهر: محله خوب بخت و محله امیر آباد. مجموعه مقالات همایش سالانه نوسازی بافت های فرسوده شهری. 

۱۳۸۹      چالش ها و موانع تحقق توسعه پایدار شهری. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه شهری پایدار. 

۱۳۸۹      سنجش پایداری محله شهرآرای تهران. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه شهری پایدار.

۱۳۸۹      نقش نسبیت های روانشناختی در فهم محیط . مجله تخصصی منظر. شماره ۹. 

۱۳۸۸      خروج از بحران شهرسازی در ایران، مجله منظر، شماره ۴. 

۱۳۸۸      بهره برداری از تجربیات مهندسی بازسازی. ماهنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران. شماره ۱۲. 

۱۳۸۸      اصلاح الگوی مصرف در برنامه ریزی شهری و نمود آن در توسعه پایدار. مجموعه مقالات منتشر شده سمینار تبیین راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف در شهرداری ها. 

۱۳۸۷      درآمدی بر نظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قرائت و درک فضا و محیط زیست انسانی با تاکید بر زبان فارسی. فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر. 

۱۳۸۶      چالش های رو درروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن ۲۱ . فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر . 

۱۳۸۳      باغ و باغسازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر. شماره ۲. 

۱۳۸۲      نگاهی نو به مفهوم شهر از دیدگاه زبان و فرهنگ فارسی. فصلنامه هنرهای زیبا. شماره ۱۳. 

۱۳۸۲      نگاهی نو به مفهوم فرهنگی باغ و فضای سبز در زبان فارسی. مجله محیط شناسی. 

۱۳۸۲      جهان بینی کل نگر در مقابل رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی. فصلنامه باغ نظر .شماره ۱. 

۱۳۸۲      ساختار شکنی در برنامه بازسازی شهر زلزله زده بم . مجله شهرداریها . ضمیمه شماره ۵۸. 

۱۳۸۲      بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی. مجله خیال. شماره ۸. 

۱۳۸۰      ارتباط متقابل زبان و محیط: چالشی در مقابل تفکرات مدرنیزم در مطالعات محیطی. فصلنامه پژوهش (پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. شماره ۵. 

۱۳۷۷      توسعه فرهنگی پایدار. مجله برنامه و بودجه. شماره ۱۲. 

طرح های پژوهشی

۱۳۸۸      برنامه توسعه استراتژیک شهر قزوین (D.S). شهرداری قزوین.

۱۳۸۴      نظارت بر برنامه توسعه استراتژیک توسعه شهر کرمان ۱۴۰۴. مهندسان مشاور کلیل.

۱۳۸۳      طرح تدوین ضوابط بازسازی خانه. باغ های شهر بم. 

۱۳۸۱      نظارت بر طرح گام اول توسعه ۲۱ منطقه شهر تهران. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. 

۱۳۸۰      مرحله اول طرح توسعه و عمران ناحیه ای آذربایجان غربی. مهندسان مشاور پارت. 

۱۳۸۰      مرحله اول طرح تفصیلی قائمشهر. مهندسان مشاور پارت. 

۱۳۷۷      طرح توسعه و عمران ناحیه جاسک. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 

۱۳۷۷      طرح توسعه و عمران ناحیه میناب. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 

۱۳۷۰      طرح بازسازی شهر جنگزده مهران. استانداری ایلام. جهاد دانشگاهی دانشگده هنرهای زیبا.

۱۳۶۸      طرح هادی الشتر لرستان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۷      طرح هادی اشترینان لرستان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۶      طرح ساماندهی و احیای بافت قدیم کرمان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۶      طرح هادی گلبافت کرمان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۶      طرح هادی چوار ایلام. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۶      طرح هادی سرآبله ایلام. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا.

۱۳۶۶      طرح هادی بدره ایلام. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۶      طرح هادی میمه ایلام.جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۵      طرح هادی رفسنجان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۵      طرح هادی زرند. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

۱۳۶۵      طرح هادی زواره اصفهان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. 

کتاب های تألیفی منتشر شده

۱۳۹۰      آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران. مینا براتی. انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. 

۱۳۹۰      روش تحقیق در مطالعات محیطی. زهره دانشپور ، مرجان منتظری. انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی. 

۱۳۸۸      برنامه ریزی توسعه راهبردی شهر قزوین ۱۴۱۰. محمدرضا سرداری. انتشارات نو اندیشان دانشگاهی. 

۱۳۸۴      گونه شناسی و راهنمای طراحی مسکن بم. عبدالرضا گلپایگانی، علیرضا عینی فر. انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی. 

۱۳۸۲      زبان، تفکر و فضا. انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. 


۵- جوایز و افتخارات