شماره ۸۰ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

,
دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 5-74 1. الگوهای کالبدی همسایگی در بافت تاریخی یزد؛ شاخصه‌ها، ابزارهای معمارانه و اصول معماری همسایگی2. مؤلفه‌های خردگرایی در نگاره‌های شاهنامه؛ موردپژوهی نگارۀ دیدار تهمینه و رستم 3. تولید و بازتولید فض…

شماره ۷۹ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

, ,
دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 5-721. انتزاع نمادین در زیبایی‌شناسی هنر بلوچستان، نمونۀ ‌موردی: سوزن‌دوزی بلوچ2. شناخت تحولات ریخت‌شناختی کلیساهای ارمنی جلفای نو در تعامل با معماری اصفهان 3. شمایل نگاری پوشش و آرایه‌های زن قاجار به روایت تابلوی…