شماره ۴۹ فصلنامه منظر منتشر شد.

,
دوره 11، شماره 49، زمستان 13981. یلدا، منظر مهر؛ نیمروز، زمین در میانۀ آسمان2. تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار 3. خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک 4. از گردشگری خوراک تا گردشگری خ…