سفرهای داخلی

از سال 1384 برنامه سفرهاي پژوهشي منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود و بر این اساس پژوهشکده در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در م…

سفرهای مطالعاتی و اکتشافی

سفرهای مطالعاتی و اکتشافیاز سال 1384 برنامه سفرهاي پژوهشي منظر با رویکرد "آموزش مبتنی بر کشف" و به دنبال یادگیری و استفاده بهینه از سفرهای علمی برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقا…