سفرهای داخلی

از سال 1384 برنامه سفرهاي پژوهشي منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود و بر این اساس پژوهشکده در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در م…

سفرهای خارجی

از سال 1384 برنامه سفرهاي پژوهشي منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود و بر این اساس پژوهشکده در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در م…