همایش چهارم و پنجم “مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری”

همایش چهارم و پنجم "مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری"

ثبت‌نام همایش چهارم و پنجم کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری با موضوعات «تجسم منظر شهری» و «بُعد سرزمینی منظر»