همایش اسلام و شهر: خوانش های متفاوت از یک مفهوم

/
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نخستین همایش « اسلام و شهر: …

نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی (نشست ۵۳)

پنجاه و سومین نشست تخصصی با عنوان "نواحی صنعتی: تهدید یا فرص…