آیین مهر در استوره و تاریخ و تحول‌ آن در شرق و غرب (کارگاه 33)

/
از زمان‌های بسیار دور و هنگام مهاجرت اقوام آریایی به سوی هند و ایرا…

گاوکش در استوره‌ی مهر ایرانی (کارگاه 32)

/
در این کارگاه که مورخ 7/مهر/1397 در گالری نظرگاه برگزار شد؛ علی نیکو…

جایگاه رویداد در گردشگری فرهنگی (کارگاه 31)

/
گردشگری دینی، به ‏طور کلی، با محوریت گرایش به امر متعالی و تقدیس نم…