نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی (نشست ۵۳)

پنجاه و سومین نشست تخصصی با عنوان "نواحی صنعتی: تهدید یا فرص…