شماره 26 فصلنامه هنر و تمدن شرق منتشر شد.

دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 5-80 1. اندیشۀ یهودیان در ایجاد کنیسه نمونۀ…

شماره 79 ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 5-72 1. انتزاع نمادین در …

کتاب‌های منتشر شده

1397 سه‌گانه منظر ایرانی منظر شهری در اروپای شرقی Architec…

ماهنامه علمی باغ نظر

باغ نظر، نشریه علمی تأییدشده از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت عل…

فصلنامه علمی منظر

منظر (Landscape/Paysage) به مثابه دانشی جدید در ارتباط با مکان ز…

فصلنامه علمی هنر و تمدن شرق

با اینکه اعتقاد مشهور «مشرق زمین، گاهواره تمدن بشر» در منابع …