شماره ۲۶ فصلنامه هنر و تمدن شرق منتشر شد.

, ,
دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 5-801. اندیشۀ یهودیان در ایجاد کنیسه نمونۀ موردی: محلۀ جویباره در اصفهان2. نمادشناسی نقش مرغابی‌سانان در آثار هنری ایران3. تحلیل ژئوماتیک زمین‌سیمای مرگ در عصر آهن قره‌داغ مرکزی؛ آذربایجان، شمال‌غربی…

شماره ۷۹ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

, ,
دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 5-721. انتزاع نمادین در زیبایی‌شناسی هنر بلوچستان، نمونۀ ‌موردی: سوزن‌دوزی بلوچ2. شناخت تحولات ریخت‌شناختی کلیساهای ارمنی جلفای نو در تعامل با معماری اصفهان 3. شمایل نگاری پوشش و آرایه‌های زن قاجار به روایت تابلوی…

کتاب‌های منتشر شده

کتاب‌های منتشر شده1397سه‌گانه منظر ایرانی منظر شهری در اروپای شرقی Architecture, travel and learning1396تاریخ باغسازی جهان۱۳۹۵رویکرد منظرین در طراحی شهر؛ روش‌شناسی طراحی شهری سیر تحول سازمان فضایی شهر قزوین از ا…

Ouvrage

A myriad of obstacles in publicizing specialized literature in the field of art, architecture and urban planning as well as the limitations that researchers face in disseminating their recent findings mainly caused by publishers’ attraction t…

Book

,
A myriad of obstacles in publicizing specialized literature in the field of art, architecture and urban planning as well as the limitations that researchers face in disseminating their recent findings mainly caused by publishers’ attraction t…

ماهنامه علمی باغ نظر

ماهنامه علمی باغ نظرباغ نظر، نشریه علمی تأییدشده از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که از سال ۱۳۸۲ از سوی پژوهشکده نظر منتشر می‌شود. این نشریه درحال حاضر فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین نشریه علمی در زمینه پژوهش…

Journal of Bagh-e Nazar

,
Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning Concessionaire: Nazar Research Center Director-in-charge: Dr Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr Ahmad Pourahmad Internal managers: Dr Vahid Heydarnattaj,…

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

,
  Domaine scientifique : Recherches théoriques en art, architecture et urbanisme Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Ahmad POURAHMAD Direction gén…

REVUE MANZAR

,
Domaine scientifique : Recherche théorique en art, architecture et urbanisme Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Seyed Amir MANSOURI Direction gé…

Journal of MANZAR

,
Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning Concessionaire: NAZAR research center Director-in-charge: Dr. Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr. Seyed Amir Mansouri Publication manager of the research…

فصلنامه علمی منظر

فصلنامه علمی منظرمنظر (Landscape/Paysage) به مثابه دانشی جدید در ارتباط با مکان زندگی انسان، تحولی بنیادی در طراحی و مدیریت محیط زیست، شهر و معماری ایجاد کرده است. تعریف منظر به عنوان یک کلیت عینی ـ ذهنی انقلابی در شناخت پدیده‌های دنیای م…

فصلنامه علمی هنر و تمدن شرق

فصلنامه علمی هنر و تمدن شرقبا اینکه اعتقاد مشهور «مشرق زمین، گاهواره تمدن بشر» در منابع متعدد تاریخی و فرهنگی تصریح شده، لکن مفهوم شرق هنوز تلقی واحدی ندارد و محدوده آن نیز روشن نیست. ایران، خاورمیانه، چین و کشورهای همسایه، هند، مصر، آسی…