گروه معماری منظر و محیط

منظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی ـ ذهنی که …

گروه علوم و تاریخ هنر

این گروه به بررسی و تحلیل هنر با اتخاذ روش تحقیق علمی در ارتباط با ع…

گروه گردشگری فرهنگ

گردشگری در ایران زمینه اقتصادی و فرهنگی جدیدی است که علی‌رغ…
مطالعات فضا و محیط

گروه مطالعات فضا و محیط

گرایش عمومی در این گروه بر مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت…