گروه معماری منظر و محیط

گروه معماری منظر و محیطمنظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی ـ ذهنی که از تعامل انسان، تاریخ و طبیعت نشأت می‌گیرد. یافته‌های نوین در تعریف «مکان» به ایجاد رشته منظر و رشته‌های وابسته به آن به عنوان دیسیپلینی جدید شد که به س…

گروه علوم و تاریخ هنر

گروه علوم و تاریخ هنراین گروه به بررسی و تحلیل هنر با اتخاذ روش تحقیق علمی در ارتباط با علوم مختلف از جمله تاریخ، باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و ادیان می‌پردازد. راهبرد اساسی آن، توجه به بنیان‌های فرهنگ و تمدن ملل به ویژه دنیای شرق در تبیین هنر و خ…

گروه گردشگری فرهنگ

گروه گردشگری فرهنگگردشگری در ایران زمینه اقتصادی و فرهنگی جدیدی است که علی‌رغم نوبودن آن، انتظارات زیادی را به وجود آورده است. به رغم رشد فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت و رونق گردشگری در کشور، هنوز اقدام قانون…
مطالعات فضا و محیط

گروه مطالعات فضا و محیط

گروه مطالعات فضا و محیطگرایش عمومی در این گروه بر مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت، وحدت‌گرایی ساختاری پویا متمرکز است. برای تحقق‌بخشیدن به این هدف، این مجموعه ضمن تبیین ایده‌ای برخاسته از بیان‌های فلسفی کل‌نگر و گسترش مباحثی چون توسعه پایدار و فرهنگ‌مدار…