ما و شهر اسلامی (کارگاه ۱۱)

از ابتدای انقلاب اسلامی سال 1357 موضوعی تحت عنوان “شهر اسلامی” و “شه…