شاهنامه خوانی : وصف شهر سیاوش (کارگاه ۱۳)

شاهنامه فردوسی حاوی اسناد ارزشمندی در هنر و فرهنگ ایران باستان ا…