شهر تاریخی و ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی (کارگاه ۱۷)

سنگ‌نگاره‌های ساسانی بیانگر نکته‌های مهمی از مذهب، هنر، فرهنگ و رویدادها…