دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر، برنده یا بازنده؟

/
رئیس کمیتۀ عمران شورای ‌شهر تهران با ابراز خرسندی از انتخاب پر…
همایش و کارگاه

همایش و کارگاه

/
مرکز پژوهشی نظر از سال 1388 مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های متعدد علمی…

FORMATIONS DE COURTE DUREE

Aujourd’hui, la vitesse de l'évolution scientifique est au po…

Short Term Training

The speed of today’s scientific evolution is to the extent t…

Professional Workshops

کارگاه نظریه‌های نو عنوان نشست‌های تخصصی مرکز است برای معرفی نظریه‌های جدید به جامعه علمی و تخصصی کشور فراهم می‌کند.در این کارگاه‌ها صاحبنظران برای نخستین‌بار یافته‌های جدید خود را که در اثر تأمل در موضوع قدیم به دست آورده‌اند ارائه می کنند. گزارش این نشست‌ها در مجله منظر به چاپ می‌رسد و در قالب مقاله‌های مستقل به طور مشروح عرضه خواهد شد.

Atelier Spécialisé

کارگاه نظریه‌های نو عنوان نشست‌های تخصصی مرکز است برای معرفی نظریه‌های جدید به جامعه علمی و تخصصی کشور فراهم می‌کند.در این کارگاه‌ها صاحبنظران برای نخستین‌بار یافته‌های جدید خود را که در اثر تأمل در موضوع قدیم به دست آورده‌اند ارائه می کنند. گزارش این نشست‌ها در مجله منظر به چاپ می‌رسد و در قالب مقاله‌های مستقل به طور مشروح عرضه خواهد شد.

National and International Conferences

As a scientific and research association, "NAZAR research center"…

CONFERENCES NATIONALES ET INTERNATIONALES

En tant qu'instance scientifique de recherche, NAZAR organise…

طرحهای پژوهشی درون سازمانی

طرحهاي پژوهشي كه با اعتبارات داخلي پژوهشكده نظر انجام و نتايج آ…

طرحهای پژوهشی مشترک

پژوهشهايي كه با سرمايه گذاري مشترك پژوهشكده و دستگاه اجرايي تهي…

طرحهای پژوهشی برون سازمانی

طرحهاي پژوهشي تقاضا محور است كه بر حسب سفارش دستگاه اجرايي و ب…