هفتمین نشست پژوهشی لابراتوار دکتری نظر: ناسینما در ایران

/
هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی پژوهشکده نظر با عنوان" ناسینما…
نقد و نظری بر نشانه نوشته ی فیلم سینمایی محمد رسول الله

نقد و نظری بر نشانه نوشته ی فیلم سینمایی محمد رسول الله

/
رویکردی مبتنی بر تعامل فرم و معنا در یک نشانه نوشته فارسی