آیا ارتقای شرایط آسایش کالبدی میدان امام حسین تهران توانسته است به بهبود حس تعلق مکان بیانجامد؟

/
تعداد زیادی از مطالعات مربوط به حس دلبستگي و تعلق مكان در فضاهای شهری به نقش كالبدی مكان، اشاره دارند و حتی برخی از آنها اهمیت بعد کالبدی را نسبت به بعد معنایی و اجتماعی مکان بالاتر می دانند. اما مجموعه مداخلات انجام گرفته در بسیاری از سطوح شهری به دلیل دارا بودن اهدافی با رویکرد بهبود شرایط کالبدی و نیل به آسایش فیزیکی، از در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و روانی غافل می مانند.

نگاهی بر مداخلات مربوط به پیاده محور شدن خیابان های باب همایون و سپهسالار

/
خیابان باب همایون و سپهسالار هردو از محورهای تاریخی تهران قدیم هستند که دارای نقشی حکومتی-سیاسی بوده و به تدریج به یکی از خیابان های تجاری در مرکز شهر تبدیل شده اند. شهرداری منطقه 12 تهران در دهه گذشته طرح هایی را در این خیابان ها به مرحله اجرا در آورد که بر اساس آن، این خیابان ها به پیاده راه تبدیل شدند.