نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش»

/
عکس‌های این مجموعه، منتخب عکس‌های یک گروه پژوهشی است که در طرح م…