عقد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده‌ نظر، خانه اندیشمندان علوم‌ انسانی و انجمن‌ علمی معماری‌ منظر‌ ایران

/
در راستاي گسترش فعاليت‌هاي علمي- فرهنگي و حمايت از برنامه‌ ا…