همایش اسلام و شهر: خوانش های متفاوت از یک مفهوم

/
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نخستین همایش « اسلام و شهر: …

نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی (نشست ۵۳)

پنجاه و سومین نشست تخصصی با عنوان "نواحی صنعتی: تهدید یا فرص…

شماره ۲۶ فصلنامه هنر و تمدن شرق منتشر شد.

دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 5-801. اندیشۀ یهودیان در ایجاد کنیسه نمونۀ…

شماره ۴۹ فصلنامه منظر منتشر شد.

دوره 11، شماره 49، زمستان 13981. یلدا، منظر مهر؛ نیمروز، زمین…

شماره ۷۹ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 5-721. انتزاع نمادین در …