الگوی باغ‌های صفوی (نشست ۲)

,
بنا به نظراتی که در دوره معاصر مطرح شده و امروزه شهرت زیادی یافته است باغ‌های صفوی را نمونه چهارباغ ایرانی به شمار می‌آورند. در حالی که شواهد باغ‌های موجود و مستندات تاریخی از حاکمیت الگوی ویژه‌ای در هنر باغ‌سازی دوره صفویه حکایت می‌کند که …