سیر تحول هندوئیسم (کارگاه ۸)

,
هندوئیسم از آغاز تاکنون تغییرات بسیاری داشته و در سیر نزولی خود،‌ به بت‌پرستی انجامیده است. برهما در همه اشیا از قبیل سنگ یا فلز، یا آدمی موجود است و در همه چیز تجلی دارد به خصوص اگر در سنگ یا فلزی به صورت برهمن متجلی شده باشد. خانم دکتر اع…

بازآفرینی منظر فرهنگی در باغ بابر- کابل (کارگاه ۷)

,
باغ‌های تاریخی بخشی از منظر فرهنگی و در واقع دستاورد فرهنگی هر جامعه محسوب می‌شوند که با توجه به لایه‌های تاریخی و فرهنگی نهفته در آنها تنها حفظ و مرمت کالبد و عناصر فیزیکی کافی نیست. بلکه انتقال این ارزش‌های فرهنگی مستلزم حضور انسان در فضا و درک آ…

باغسازی در مسیر جاده ابریشم (کارگاه ۶)

,
هنگاهی که از منظری تازه به باغ‌های چینی و ایرانی بنگریم و به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان به مثابه دایره‌المعارف شناخت هر فرهنگ بپردازیم، باغ‌های ایرانی را با وجود نمادها و مفاهیم پیچیده، دارای ساختاری ساده و مشخص می‌یابیم. حال آنکه باغ‌های چینی با وجود مف…