آوای هستی باغ ایرانی (کارگاه ۹)

,
هنر باغ ایرانی عارفانه و قدسی است و وجود ذات معنایی در آن در عینیت عناصر و جان در باغ ایرانی جلوه می کند. باغ ایرانی آئینه ای است که فرهنگ و تاریخ ایرانی را در خود منعکس می کند. باغ ایرانی هویت و احساس ایرانی را می نمایاند. در این نشست باغ ایران…