سرزمین مهر (کارگاه ۱۰)

,
مهر، در فرهنگ ایران مظهر خیر است. هر آنچه خوبی است از او ریشه گرفته است. ترکیب واژه‌های زبان فارسی که از “مهر” مشتق شده از جمله “مهربان” با صفات خوب و خیر همراه است. مهر، نام آیینی فراگیر در ایران باستان بوده که در ربط با خورشید و نور برقرار بوده و…