ما و شهر اسلامی (کارگاه ۱۱)

,
از ابتدای انقلاب اسلامی سال 1357 موضوعی تحت عنوان “شهر اسلامی” و “شهرسازی اسلامی” در محافل مختلف مطرح گردید. آیا اینک بعد از سه دهه می توانیم با نگاهی مجدد به این موضوع و برای ترسیم افق و چشم انداز مناسبی برای شکل دهی به “شهر آینده” در ایران …