در جستجوی معماری ایرانی در هند (کارگاه ۱۶)

,
هند و ایران با سابقه روابط فرهنگی و تمدنی از حدود 3000 تا 2500 ق.م. دارای مشترکاتی از جمله در معماری و شهرسازی هستند. زبان فارسی، صنایع دستی و هنرهای معاصر ایران بر هند تاثیرگذار بوده و شاهکارهای هنر ایران و بناهای عظیم در شهرهای بزرگ هند دلا…