شهر تاریخی و ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی (کارگاه ۱۷)

,
سنگ‌نگاره‌های ساسانی بیانگر نکته‌های مهمی از مذهب، هنر، فرهنگ و رویدادهای تاریخی دوران ساسانی است. حجاران چیره‌دست این بخش ارزشمند از تاریخ سیاسی ‌ـ مذهبی و اجتماعی ایران را بر صخره‌های خاموش جان بخشیده به گونه‌ای که موجب عبرت آیندگان باشد. این…