همایش و کارگاه

همایش و کارگاه

مرکز پژوهشی نظر از سال 1388 مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های متعدد علمی در مقیاس ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با هنر، معماری، شهر و منظر بوده که با حمایت مالی سازمان‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این همایش‌ها متخصصان ایرانی و خارجی با…

FORMATIONS DE COURTE DUREE

Aujourd’hui, la vitesse de l'évolution scientifique est au point où naissent en permanence des savoirs nouveaux à partir la coopération de différentes disciplines scientifiques. Les caractères praticable, dynamique et subjectif des besoins actuels…

Short Term Training

The speed of today’s scientific evolution is to the extent that with scientific cooperation of different disciplines new knowledge is produced. Being practical and problem-oriented and also the presence of dynamic needs cause the classic training s…

Atelier Spécialisé

کارگاه نظریه‌های نو عنوان نشست‌های تخصصی مرکز است برای معرفی نظریه‌های جدید به جامعه علمی و تخصصی کشور فراهم می‌کند.در این کارگاه‌ها صاحبنظران برای نخستین‌بار یافته‌های جدید خود را که در اثر تأمل در موضوع قدیم به دست آورده‌اند ارائه می کنند. گزارش این نشست‌ها در مجله منظر به چاپ می‌رسد و در قالب مقاله‌های مستقل به طور مشروح عرضه خواهد شد.

Professional Workshops

کارگاه نظریه‌های نو عنوان نشست‌های تخصصی مرکز است برای معرفی نظریه‌های جدید به جامعه علمی و تخصصی کشور فراهم می‌کند.در این کارگاه‌ها صاحبنظران برای نخستین‌بار یافته‌های جدید خود را که در اثر تأمل در موضوع قدیم به دست آورده‌اند ارائه می کنند. گزارش این نشست‌ها در مجله منظر به چاپ می‌رسد و در قالب مقاله‌های مستقل به طور مشروح عرضه خواهد شد.

National and International Conferences

As a scientific and research association, "NAZAR research center" has been the executive of numerous conferences, workshops, and national and international meetings with the economic support of different organizations. In these conferences,…

CONFERENCES NATIONALES ET INTERNATIONALES

En tant qu'instance scientifique de recherche, NAZAR organise et dirige depuis 2000, des colloques, journées, conférences, ateliers et rencontres scientifiques nationales et internationales avec le soutien économique de différentes organisations. Pro…

طرحهای پژوهشی درون سازمانی

طرحهاي پژوهشي كه با اعتبارات داخلي پژوهشكده نظر انجام و نتايج آن به صورت مقاله، كتاب، كارگاه تخصصي و گزارش علمي منتشر مي شود. دستاوردهاي اجرايي اين طرحها در روند تجاري سازي پژوهشها در تعامل با دستگاههاي اجرايي به صورتهاي مختلف در  اختيار قرار مي گ…

طرحهای پژوهشی مشترک

پژوهشهايي كه با سرمايه گذاري مشترك پژوهشكده و دستگاه اجرايي تهيه مي شود. در اين گروه پيشنهاد از يكي از دو طرف مطرح مي شود و با توافق طرفين برنامه طرح تنظيم و انجام مي گردد. گروه پژوهش مي تواند در پژوهشكده باشد يا به طور مشترك تشكيل شود. محصولات طر…

طرحهای پژوهشی برون سازمانی

طرحهاي پژوهشي تقاضا محور است كه بر حسب سفارش دستگاه اجرايي و به منظور رفع نيازهاي جامعه يا بومي سازي علوم تعريف و اجرا مي شود. منبع تامين هزينه اين پژوهش، دستگاه اجرايي و مجري آن پژوهشكده است. دستاوردهاي كاربردي طرح متعلق به سرمايه گذار و انتشار …

سفرهای اکتشافی

مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع نیازهای مردم در راه رشد و کمال به کارگرفته شود. مشکل بزرگ کشورهای در حال رشد، عدم تناسب علوم رایج در دانشگاه‌های آنها با نیازهای جاریشان است.

Ouvrage

A myriad of obstacles in publicizing specialized literature in the field of art, architecture and urban planning as well as the limitations that researchers face in disseminating their recent findings mainly caused by publishers’ attraction t…