دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر، برنده یا بازنده؟

رئیس کمیتۀ عمران شورای ‌شهر تهران با ابراز خرسندی از انتخاب پروژه دریاچه چیتگر از سوی مترو پلیساشاره کرده "نباید اجازه داده شود پروژه‌های عمرانی در جایی به غیر از محافل علمی و فنی کشور بررسی شود و ارزیابی آنها باید به اساتید، پژوهشگران و مشاوران داخلی …