نگاهی انتقادی بر عوامل تجاری شدن جداره‌های اصلی محلات شهری

دکتر رضا خیرالدین، عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران.اکثر راسته‌های شهر تهران در خیابان‌های اصلی به کاربری تجاری و مختلط اختصاص یافته و تعداد کمی از مناطق شهر تهران به طور اختصاصی از پهنۀ مسکونی تشکیل شده‌ا…

نقد کاربردی

مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع نیازهای مردم در راه رشد و کمال به کارگرفته شود. مشکل بزرگ کشورهای در حال رشد، عدم تناسب علوم رایج در دانشگاه‌های آنها با نیازهای جاریشان است. سهم کم پژوهش در این جوامع، بیا…