نقدی بر رخداد مسکن مهر در ایران

نقدی بر رخداد مسکن مهر در ایران

دیدگاه های متفاوت عوامل ذی نفوذ و جامعه آکادمیک با ساکنان پروژه‌های مسکن مهر
پرداختن به ظاهر به جای توجه به مفاهیم و اصول

پرداختن به ظاهر به جای توجه به مفاهیم و اصول

نقدی بر روش پرداختن به موضوع "هویت ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی"