طرحهای هادی روستایی، هدایت گر آبادانی و یا تخریب روستاها ؟

طرحهای هادی روستایی، هدایت گر آبادانی و یا تخریب روستاها ؟

این نقد به وجود نقص در طرح‌های هادی روستایی می‌پردازد تا گوشزدی بر مسئولین حوزه روستایی باشد.
The No.6 of Jaco is Published

هنر و تمدن شرق شماره ۶ منتشر شد

1- فهرست و شناسنامه شماره 6 2- سخن سردبیر 3- آوای هستی باغ ایرانی 4- پاره های گمگشتة ایران هنر و تمدن در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر آسیای میانه 5- دیدگاه کلاسیک و ارگانیک در مقبره سازی اسلامی هند 6- تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و …
قوانین مناسب‌سازی محیط شهری و میزان ضمانت اجرایی آنها در ایران

قوانین مناسب‌سازی محیط شهری و میزان ضمانت اجرایی آنها در ایران

چگونگی و میزان تحقق ضوابط مناسب‌سازی محیط شهری در ایران
هیچ ارزانی بی‌علت نیست

هیچ ارزانی بی‌علت نیست

نقدی بر ساخت مسکن ارزان قيمت ایران در قالب مسکن مهر