جامعه ما معماران، ... انفعال یا نقش‏آفرینی؟

جامعه ما معماران، … انفعال یا نقش‏آفرینی؟

در میان معماران و متخصصان حوزه شهر تهران، شکایت و نارضایتی‏ از چهره آشفته شهر به امری دائمی و عادت تبدیل شده است. همیشه پس از شنیدن خبر یک ساخت و ساز نابجا یا تخریب یک بافت یا بنای ارزشمند نوک فلش را متوجه انواع وزارتخانه‏ها، شهرداری، مالکان و…
معضلی به نام آلودگی نوری در حیات شبانه شهر

معضلی به نام آلودگی نوری در حیات شبانه شهر

یکی از معضلات شهر تهران، آلودگی نوری است.