طرحهای پژوهشی

طرح‌های پژوهشی مرکز مهمترین فعالیت آن محسوب می‌شوند که به استناد کارنامه خود توانسته در قالب چهار گروه « معماری منظر و محیط»، «علوم و تاریخ هنر»، «مطالعات فضا و محیط» و «گردشگری فرهنگ» پژوهش‌های مهمی را در این حوزه­ها انجام دهد و در سال ۹۲ ب…