کتاب کوشک – باغ های ایران

,
مطالب کتاب که نگاهی به تاریخچۀ معماری کوشک و ادغام هنر باغسازی با ابنیه دارد، ثمرۀ مطالعه و تدریس دکتر حشمت الله متدین در دانشگاه تهران است.