گروه گردشگری فرهنگ


گردشگری در ایران زمینه اقتصادی و فرهنگی جدیدی است که علی‌رغم نوبودن آن، انتظارات زیادی را به وجود آورده است. به رغم رشد فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت و رونق گردشگری در کشور، هنوز اقدام قانونمند و سیستمی برای پرداختن به محتوای گردشگری آغاز نشده است. گروه پژوهشی گردشگری فرهنگ برای ورود به این زمینه که نیاز زیادی احساس می‌شود تشکیل شده و با تمرکز فعالیت خود بر شناخت، تولید و ترویج منابع علمی مرتبط با توسعه گردشگری فرهنگ و انجام مطالعات راهبردی در این حوزه خدمات خود را تقدیم جامعه کرده است.

مدیر گروه
  • احمد پور احمد/استاد جغرافیای انسانی/apoura@ut.ac.ir
اعضای گروه