صنعت گردشگری در دنیای امروز ابعاد گسترده‌تری نسبت به تعاریف قدیمی آن یافته است. تکیه اصلی در تعریف قدیمی آن بر جابجایی مکانی و ترک اقامتگاه اصلی بوده است. دیدگاه‌های نوین در مورد گردشگری، ظرفیت‌های آن به عنوان مقوله فرهنگی و ارتباطی را با عمق بیشتری نشان داد. این نظریه‌ها به نوبه خود برای گردشگری، نقش‌های جدیدی در روند تکامل و توسعه اجتماعی تعریف کرد که ظرفیت آن برای آموزش‌های اجتماعی و تعمیق روابط فرهنگی در یک جامعه و میان جوامع گوناگون از آن جمله است. گروه گردشگری با ترکیبی از صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه و در راستای تأمین اهداف فوق برنامه‌ریزی شده که توسعه علمی گردشگری و ارتباط آن با صنعت گردشگری را به دنبال دارد. این گروه با محوریت گردشگری ذهنی در تلاش است از طریق تولید و توسعه ادبیات علمی این رشته، زمینه ارتقای آموزش و حرفه گردشگری در ایران را فراهم آورد.

مدیر گروه

اعضای گروه