گروه معماری منظر و محیط


منظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی ـ ذهنی که از تعامل انسان، تاریخ و طبیعت نشأت می‌گیرد. یافته‌های نوین در تعریف «مکان» به ایجاد رشته منظر و رشته‌های وابسته به آن به عنوان دیسیپلینی جدید شد که به سرعت در حال گسترش است. گروه پژوهشی «معماری منظر و محیط» با تعریف پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی و ارتباط با مراکز بزرگ علمی دنیا نقش مهمی در تبیین ابعاد علمی این حوزه در کشور ایفا می‌کند. تدوین برنامه دکتری نظر که پس از تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی هم‌اکنون در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود و برنامه‌ریزی ۶ رشته کارشناسی ارشد در این حوزه از دستاوردهای این گروه است.

مدیر گروه
اعضای گروه