منظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی‌ـ‌ذهنی که از تعامل انسان، تاریخ و طبیعت نشأت می‌گیرد. یافته‌های نوین در تعریف «مکان» علاوه بر ایجاد دگرگونی‌های عظیم در رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط با آن همچون معماری و شهرسازی موجب پیدایش رشته‌های جدیدی شد که نگاه و شرایط زندگی انسان امروز نیازمند آن است. منظر و رشته‌های وابسته به آن حوزه دانشی جدیدی است که به دلیل انطباق با ادراک و علوم انسان امروز از مکان و نیازهای او به سرعت در حال گسترش است. گروه پژوهشی “معماری منظر و محیط” با تعریف پژوهش‌های مختلف بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی و ارتباط با مراکز بزرگ علمی دنیا درنظر دارد به ارایه تعاریف علمی و توسعه دانشگاهی و حرفه‌ای رشته بپردازد.

مدیر گروه

اعضای گروه