منظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی ـ ذهنی که از تعامل انسان، تاریخ و طبیعت نشأت می‌گیرد. یافته‌های نوین در تعریف «مکان» به ایجاد رشته منظر و رشته‌های وابسته به آن به عنوان دیسیپلینی جدید شد که به سرعت در حال گسترش است. گروه پژوهشی «معماری منظر و محیط» با تعریف پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی و ارتباط با مراکز بزرگ علمی دنیا نقش مهمی در تبیین ابعاد علمی این حوزه در کشور ایفا می‌کند. تدوین برنامه دکتری نظر که پس از تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی هم‌اکنون در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود و برنامه‌ریزی 6 رشته کارشناسی ارشد در این حوزه از دستاوردهای این گروه است.

مدیر گروه

سیدامیر منصوری؛ استادیار مطالعات شهری (معماری و مناظر)

اعضای هیئت علمی

تمام وقت

 • محمد آتشین بار؛ استاديار معماری منظر
 • مریم السادات منصوری؛ استاديار معماری منظر
 • محمدباقر منصوری؛ استاديار معماری منظر 
 • عطیه غفوری؛ استاديار معماری منظر 
 • سیده نفیسه موسویان؛ استاديار معماری منظر
 • فرنوش مخلص؛ مربی معماری منظر

پاره وقت

 • مهدی شیبانی؛ استاد معماری
 • مجتبی انصاری؛ دانشيار معماری
 • احمدعلی فرزین؛ دانشيار معماری
 • حشمت اله متدین؛ استاديار تاريخ معماری و هنر
 • وحید حیدرنتاج؛ استاديار معماری
 • امین حبیبی؛ استاديار معماری
 • آیدا آل هاشمی؛ استاديار معماری منظر

بین المللی

 • برنارد لاسوس؛ استاد معماری منظر
 • ایو لوژنبول؛ استاد جغرافيا
 • سایمون بل؛ استاد فلسفه
 • آن ماری بوخر؛ دانشيار تئوری منظر
 • ناتالی بلان؛ دانشيار جغرافيا
 • آنتونلا توفانو؛ استاديار علم و هنر