گروه علوم و تاریخ هنر


این گروه به بررسی و تحلیل هنر با اتخاذ روش تحقیق علمی در ارتباط با علوم مختلف از جمله تاریخ، باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و ادیان می‌پردازد. راهبرد اساسی آن، توجه به بنیان‌های فرهنگ و تمدن ملل به ویژه دنیای شرق در تبیین هنر و خوانش جدید از تاریخ هنر و تمدن ایران است. پدیدآمدن منابع و پژوهش‌هایی در زمینه تاریخ هنر، فلسفه هنر، زیبایی‌شناسی و جامعه‌شناسی هنر از نتایج تعامل این گروه با متخصصان علوم مرتبط خواهد بود.

مدیر گروه
اعضای گروه