این گروه به بررسی و تحلیل هنر با اتخاذ روش تحقیق علمی در ارتباط با علوم مختلف از جمله تاریخ، باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و ادیان می‌پردازد. راهبرد اساسی گروه توجه به بنیان‌های فرهنگ و تمدن ملل به ویژه دنیای شرق در تبیین هنر است. پدید آمدن منابع و پژوهش‌هایی در زمینه تاریخ هنر، فلسفه هنر، زیبایی‌شناسی و جامعه‌شناسی هنر از نتایج تعامل این گروه با متخصصان علوم مرتبط است. گروه علوم و تاریخ هنر قصد دارد با دعوت از صاحبنظران حوزه‌های مرتبط با گروه، و زمینه‌سازی علمی طرح نظرات انتقادی ایشان درباره هنر و تضارب آرا به رشد و توسعه دانش‌های نظری مرتبط با هنر مدد رساند.

مدیر گروه

اعضای گروه