گروه مطالعات فضا و محیط

مطالعات فضا و محیط

گرایش عمومی این گروه در مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت، وحدت‌گرایی ساختاری پویاست. برای تحقق‌بخشیدن به این هدف، این مجموعه ضمن تبیین ایده‌ای برخاسته از بیان‌های فلسفی کل‌نگر و گسترش مباحثی چون توسعه پایدار و فرهنگ‌مدارانه محیط، رابطه متقابل ارگانیک انسان و محیط (در مقابل رابطه مکانیکی)، توسعه محیط با گرایش‌های مشارکت‌جویانه، ارتقای کیفیت محیط و فضای زیست انسان، تبیین تعاریف جدید از محیط و فضا و ترویج دیدگاه توسعه محیط به عنوان بخشی از توسعه انسانی و نهایتاً تبیین و ترسیم چارچوب‌های تمدن جدید برای جامعه و کشور ایران، به پژوهش و آموزش (فرهنگ‌سازی) در سطوح راهبردی، کاربردی و اجرایی می‌‌پردازد.

مدیر گروه

اعضای گروه