صنعت گردشگری در دنيای امروز ابعاد گسترده تری نسبت به تعاريف قديمی آن يافته است. تکيه اصلی در تعريف قديمی آن بر جابجايی مکانی و ترک اقامتگاه اصلی بوده است. ديدگاه های نوين در مورد گردشگری، ظرفيتهای آن به عنوان مقوله فرهنگی و ارتباطی را با عمق بيشتری نشان داد. اين نظريه ها به نوبه خود برای گردشگری، نقشهای جديدی در روند تکامل و توسعه اجتماعی تعريف کرد که ظرفيت آن برای آموزشهای اجتماعی و تعميق روابط فرهنگی در يک جامعه و ميان جوامع گوناگون از آن جمله است. گروه گردشگری با ترکيبی از صاحبنظران و انديشمندان اين حوزه و در راستای تأمين اهداف فوق برنامه ريزی شده که توسعه علمی گردشگری و ارتباط آن با صنعت گردشگری را به دنبال دارد. اين گروه با محوريت گردشگری ذهنی در تلاش است از طريق توليد و توسعه ادبيات علمی اين رشته، زمينه ارتقای آموزش و حرفه گردشگری در ايران را فراهم آورد.

مدیر گروه

احمد پور احمد؛ استاد جغرافیای انسانی

اعضای هیئت علمی​

تمام وقت

 • پروانه پرچکانی؛ استاديار مديريت گردشگری
 • مهدیه بُد؛ استاديار مديريت گردشگری
 • آرش زاهدان؛ مربي معماری

پاره وقت

 • مهدی کروبی؛ استاد مديريت جهانگردی
 • علی یاران؛ دانشيار معماری
 • مهدی زندیه؛ دانشيار معماری منظر
 • بهرام آجورلو؛ دانشيار باستان شناسی
 • فریدون آورزمانی؛ استاديار باستانشناسی
 • مهرداد سلطانی؛ استاديار معماری

بین المللی

 • کلود مسو؛ استاد تاريخ هنر
 • لورا وِردِلی؛ دانشيار توسعه محيطی و برنامه ريزی فضايی