محل خدمت: دانشکده معماری و شهرسازی – پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران

آدرس الکترونیک : saeed.haghir@ut.ac.ir


۱- سوابق تحصیلی


تحصیلات دانشگاهی و رسمی

۱٣٨۶     اخذ مدرک دکتری در رشته تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری دوران مدرن از دانشگاه سوربن – پانتئون (پاریس ۱) ، با رتبه « بسیار افتخار آمیز با تبریکات هیئت داوران».

۱٣٨۴     اخذ دومین مدرک فوق لیسانس در رشته مطالعات خاور شناسی با گرایش جامعه شناسی و فلسفه مدرن در ایران، از دانشگاه مارک بلوخ شهر استراسبورگ (UMB) – فرانسه ، با احراز رتبه اول در دوره آموزشی.

١٣٨٣     اخذ دیپلم دانشگاهی زبان فرانسه (DU) از دانشگاه مارک بلوخ شهر استراسبورگ (UMB).

۱٣٧٨     اخذ نخستین فوق لیسانس در رشته معماری از دانشگاه آزاد مشهد با احراز رتبه اول در کل دوره آموزشی.


۲- سوابق آموزشی


تدریس  در دانشگاه تهران

دوره دکتری از سال ۱۳۹۴ تا کنون:

تدریس درس “نظریه ها و مکاتب معماری” در گروه تکنولوژی معماری.

تدریس درس ” مطالعات تطبیقی هنر جهان اسلام و غرب” در گروه مطالعات عالی هنر.

تدریس درس ” شناخت شناسی” در گروه معماری.

تدریس درس “منظر معاصر” در گروه معماری منظر.

دوره کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۷ تا کنون:

تدریس درس” آشنایی و تحلیل مکاتب هنری”  در گروه مطالعات عالی هنر.

تدریس درس” آشنایی با فرهنگ وادبیات ایران” در گروه مطالعات عالی هنر.

تدریس درس “مطالعات تطبیقی هنر-۱” در گروه مطالعات عالی هنر.

تدریس درس “آشنایی با هنر و تمدن ایران” در گروه مرمت.

تدریس درس “سیر اندیشه های معماری” در گروه معماری.

تدریس درس ” خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر” در گروه معماری.

تدریس درس ” مطالعات تطبیقی معماری معاصر ایران و غرب” در گروه مطالعات معماری ایران.

تدریس درس ” گارگاه پژوهش در معماری معاصر” در گروه ” مطالعات معماری ایران.

دروس کارشناسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون:

تدریس درس “آشنایی با معماری معاصر” به صورت متوالی در دانشکده معماری.

تدریس درس ” معماری معاصر ۱″ در دانشکده معماری.

تدریس درس” معماری معاصر ۲″ ر دانشکده معماری.

تدریس در طراحی معماری ۲ در دانشکده معماری.

تدریس در طراحی معماری ۳ در دانشکده معماری.

تدریس درس “آشنایی با معماری جهان” در دانشکده معماری.

تدریس درس “مبانی نظری معماری” در دانشکده معماری.

تدریس در سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

۱۳۹۳ تا کنون     تدریس دروس ” مبانی نظری معماری” ، ” آشنایی با معماری جهان”، “آشنایی با معماری معاصر” ، آشنایی با تاریخ هنر ۱ و ۲″ “هنر در تاریخ ۱ و ۲” ، “خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر” در دانشکده هنر و معماری پارس.

۱۳۹۱تا کنون     تدریس دروس : “مبانی نظری معماری” “انسان، طبیعت معماری” و “روش تحقیق در شهرسازی ” طراحی معماری ۱ دوره کارشناسی و طراحی معماری ۲ ارشد در دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۳۹۵ تا کنون     تدریس دروس : “فرآیند طراحی” ، ” حکمت معماری ایران” ، خاستگاه های نطریه معماری در دوران معاصر” ، آراء متفکران در باب هنر ۱ و ۲ در دانشگاه خاتم.

۱۳۹۷ تا کنون     تدریس در دوره‌های پست دکتری موسسه علمی فضا.

۱۳۹۵۱۳۹۴     تدریس دروس “تحلیل مکاتب هنری” و ” مطالعات تطبیقی هنر ۲″ گروه پژوهش هنر واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی.

١٣٨۸     تدریس درس: معماری معاصر، به دانشجویان دوره های آزاد (دوره تداوم) در پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

١٣٨۲۱٣۸۰     تدریس سبکهای مدرن هنـری و تاریخ فلسفه ، به گروهی از دانشجویان تئاتر دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱٣٧۹۱٣٧۸     تدریس شالوده های فکری غرب، در مؤسسه پژوهشهای اندیشه ای و دراماتیک پویش.

۱٣٧٨۱٣٧٧     تدریس فلسفه هنر،در مؤسسه پژوهشهای اندیشه ای و دراماتیک پویش.

۱٣٧٨۱٣٧٧     تدریس سبک شناسی مدرن هنری، در مؤسسه پژوهشهای اندیشه ای و دراماتیک پـویش.

۱٣٧٧۱٣٧۶     تدریس سلسله مباحث شالوده های اساسی در زایش مدرنیته، درکلاسهای آزاد دانشکده دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

راهنمایی پایان نامه های دوره دکتری

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه : ” نظریه ای بر ارزش گذاری معماری سکونتگاه ها بر اساس شاخص های توسعه ی پایدار در اقلیم گرم و مرطوب ایران” گروه معماری دانشگاه تهران – دانشجو: یلدا شوهانی زاد

۱۳۹۵      راهنمایی پایان نامه : ” توسعه ابزارهای رایانشی طراحی هندسی ساخت افزودنی دیجیتال” گروه تکنولوژی معماری دانشگاه تهران – داشجو: خدایار بنداریان

۱۳۹۳      راهنمایی پایان نامه : ” تجلی های مختلف تاثیر مذهب و نهاد حاکمیت برهویت بخشی و تحولات الگوهای تزئینی در دوره های مختلف معماری ایران” –  پژوهشکده نظر ، دانشجو : حمید رضا ممانی

۱۳۹۲      مشاوره پایان نامه : “زیبایی شناسی هنرهای دیداری – قومی ایران با تأکید بر قوم بختیاری”، گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران ، دانشجو: حسین ابراهیمی ناغانی

راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

۱۳۹۸      راهنمایی پایان نامه: ” عبور منطقی از  ریاضیات به معماری” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: رضا صادری

۱۳۹۸      راهنمایی پایان نامه: “تأثیرمدرنیته بر تغییر الگوهای ذهنی طبقه متوسط اجتماعی از مسکن ، نمونه مطالعاتی: خانه های شهر تهران در دوره تاریخی ۱۳۵۷-۱۳۲۰” ،گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، دانشجو: مریم عالیقدر

۱۳۹۸      راهنمایی پایان نامه: ” تهران از نگاه دیگری، تبیین قضاوت های زیبایی شناسانه سیاحان خارجی در سفرنامه ها از هنر، معماری و شهر در تهران دوره قاجار” ، گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، دانشجو: زهرا بادمچی

۱۳۹۸      راهنمایی پایان نامه: ” بررسی تطبیقی شهر تهران ناصری با اصول وبان” ، گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، دانشجو: پریسا حیدری

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی خانه سالمندان” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: آزاده ارمغان

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی ساختمان بلند پایدار مسکونی و هتل با تاکید بر انرژی قابل فروش و آب شیرین در جزیره قشم” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: حمیدرضا زرین‌کفش

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی برج مسکونی سبز در تهران” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: بیژن استرکی

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی مدرسه هنر و معماری با رویکرد آموزش پایدار” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: پرنیان دلیلی

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” نگاره معماری در نگاه انقلاب اسلامی” ، گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، دانشجو: سیده شیرین حجازی

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: “طراحی منظر شهری لبه مشترک شهر و حرم محدوده مجاور خیابان خسروی محله سرشور مشهد” گروه معماری منظر دانشگاه تهران، دانشجو: الهام پدرامی

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” تاثیر انسان شناسی فلسفی در معماری ( نمونه موردی شهر تهران)” گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: سیده پگاه میریان حسین آبادی

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی مجموعه مسکونی بلند مرتبه چند عملکردی، مبتنی بر معماری چند حسی با رویکرد پدیدار شناسی در تطبیق با نظریه تن آگاه” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: مهسا سادات مسئله‌گو

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” تاریخ اجتماعی فضاهای در دوره قاجارنمونه موردی میدان توپخانه تهران ” ، گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، دانشجو: مهسا نوری سولا

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” مجتمع مسکونی برای قشر عام با رویکرد تاب آوری فرهنگی ” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: علی دانشمند

۱۳۹۷      راهنمایی پایان نامه: ” مجموعه مختلط زیرزمینی با رویکرد خلق تجربه و رویداد شهری ” گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: محمد حسن ابراهیمی

۱۳۹۶      مشاوره پایان نامه: ” تأثیرات فرهنگ و اقلیم بر فضاهای عملکردی معماری بومی کرانه های شمالی خلیج فارس، مطالعه موردی فضاهای ساباط ” ، گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، دانشجو: سعید ایروش

۱۳۹۶      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی رصد خانه در کویر طبس با رویکرد معماری پاسخگو ” ، گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: نیما فاطمی

۱۳۹۶      راهنمایی پایان نامه: ” ارتقا سطح کیفی زندگی در طراحی خانه‌ی همساز با معماری پایدار (طراحی یک برج مسکونی) ” ، گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: هاله بابک‌نیا

۱۳۹۶      راهنمایی پایان نامه: ” طراحی مسجد ایرانی به سبک پست مدرن” ، گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: محسن بزنجانی

۱۳۹۵      راهنمایی پایان نامه: ” مرکز هنرهای نیومدیا، پیشنهادی برای ارتقا کیفیت محیطی اجتماعی محله عودلاجان تهران” ، گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: بهزاد شجاع الدین گیوی

۱۳۹۳      راهنمایی پایان نامه : “شهرک خود کفای کویری” ، گروه معماری دانشگاه تهران ، دانشجو : مهسا حاجی ملکی

۱۳۹۳      راهنمایی پایان نامه : “باز طراحی فضای نیمه باز شهری با تأکید بر معماری داخلی خانه های سنتی” ، گروه معماری داخلی دانشگاه تهران ، دانشجو : لاله جلال سهندی

۱۳۹۳      راهنمایی پایان نامه : “موزه اقوام ایرانی” ، گروه معماری دانشگاه تهران ، دانشجو : سینا خز فروش

۱۳۹۳      راهنمایی پایان نامه : “نماد پردازی معماری ایران (طراحی موزه معماری باستان در خلیج فارس)” ، گروه معماری دانشگاه تهران ، دانشجو : علی صدرایی

۱۳۹۳      راهنمایی پایان نامه : “واکاوی قضاوت های ذوقی در معماری (طراحی مسکن با رویکرد سلیقه سنجی خانواده ایرانی” ، گروه معماری دانشگاه تهران ، دانشجو : مقداد شریف

۱۳۹۳      مشاوره پایان نامه: “خانه کودک درون من با رویکرد معماری پایدار” ، گروه معماری دانشگاه تهران، دانشجو: سیما شهرزاد

۱۳۹۲      راهنمایی پایان نامه: “تحلیل بینامتنی هنر آبستره” ، گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: ویدا فرهمند

۱۳۹۲      راهنمایی پایان نامه: “تحلیل فرمالیستی هنر آبستره” ، گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: سعیده نیک طبع اطاعتی

۱۳۹۲      راهنمایی پایان نامه:” مطالعه تطبیقی نقش حامیان هنر در تحولات نقاشی ایران” ، گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: سمیه حسینی رچی

۱۳۹۲      مشاوره پایان نامه: “نظریه و نقد در نقاشی نوگرای ایران” گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: مژگان پناهی

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: “مطالعه تطبیقی سلف پرتره نقاشان ایرانی و غربی از قرن ۱۷ تا ۱۹ میلادی” ، گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: هنگامه امیری

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: “بررسی کثرت گرایی در سیر تکاملی مجسمه سازی ایران معاصر: ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: فرزانه وزیری تبار

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: مرزهای میان هنر آبستره و فیگوراتیو ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: آقای مهیار اسدی

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: مطالعه تطبیقی جریان های نو گرا و احیا در موسیقی ایرانی ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: هادی میلانلو

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: نشانه ، زبان ،معماری ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: سها حاجی مؤمنی

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: بررسی آگاهی هنری ناظر بر علم در دو سبک رئالیسم و امپرسیونیسم در هنرهای تجسمی ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: الهه معتمد

۱۳۹۱      راهنمایی پایان نامه: نگرشی نوین به مفهوم و هنر موزائیک ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: کیوان کاشی

۱۳۹۱      مشاوره پایان نامه: تحقیقی در تزئینات وابسته به معماری قلعه چالشتر متعلق به دوره قاجار ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: حسن یزدانپناه

۱۳۹۰      راهنمایی پایان نامه: عوامل مؤثر بر شکل گیری پالتهای رنگی نقاشان دوره رنسانس تا امپرسیونیسم ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: هانیه نوروزی

۱۳۹۰      راهنمایی پایان نامه: حفاظت از معماری مدرن ، دانشکده معماری،گروه مرمت دانشگاه تهران، دانشجو: هادی نادری

۱۳۹۰      راهنمایی پایان نامه: ویژگی های دراماتیک در دو داستان حسنک وزیر و افشین و بودلف  از تاریخ بیهقی ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: سیده دنیا حیدری

۱۳۸۹      راهنمایی پایان نامه: هنر دیجیتال در سپهر اسطوره ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: مهرنوش غضنفری

۱۳۸۹      راهنمایی پایان نامه: بررسی مد پوشاک به عنوان رسانه در دوره معاصر ، مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، دانشجو: نسیم پیک آزادی


۳- سوابق اجرایی


۱۳۹۷- تاکنون     معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۶- تاکنون     عضو اصلی شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۸۶-تاکنون     سرپرست آتلیه معماری دکتر سعید حقیر و همکاران.

۱۳۹۷ و ۱۳۹۸     مدیر گروه تخصصی هنر و معماری جشنواره جوان و بین الملل خوارزمی.

۱۳۹۷      مسئول کمیته برگزاری امتحان جامع دوره دکتری رشته فناوری معماری ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۷ و ۱۳۹۸     عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش در رشته های پژوهش هنر و مطالعات تطبیقی هنر اسلامی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۷ و ۱۳۹۸     عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش در رشته معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۶ و۱۳۹۷     عضو هیأت داوران برگزاری آزمون نیمه متمرکز مقطع کارشناسی سازمان سنجش در رشته عکاسی.

۱۳۹۶ و۱۳۹۷     عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش در رشته های پژوهش هنر و مطالعات تطبیقی هنر اسلامی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۱-۱۳۸۹     عضو اصلی شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه مطالعات عالی هنر پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۱-۱۳۹۰     عضو کمیته بازنگری دروس دوره کارشناسی معماری و مسئول بخش تاریخ و نظریه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۱۳۹۰-۱۳۸۶     رئیس هیت مدیره و مدیر دفتر تهران مهندسین مشاور نقشان ( مشاور معمای و شهرسازی).

۱۳۸۶-۱۳۸۴     مدیر کتابخانه Henri Massé در دانشگاه استراسبورگ، فرانسه.

۱٣٨٣-۱٣٨۲     همکاری با شرکت THALES ARCHITECTURE ، با سمت طراح و معمار در شهر استراسبورگ، فرانسه.

۱٣٨۲-۱٣٨۱     همکـاری با مهندسین مشـاور بن‌کـوه سازان، با سمت سـرپرست دستگاه نظارت و طراح جزئیات معماری در پروژه ترمینال ۴ فرودگاه مهـرآباد.

۱٣٨١-۱٣٧٨     همکاری با شرکت جنرال مکانیک ، با سمت کارشناس ارشد دفتر فنی در  فرودگاه بین المللی امام خمینی.

۱٣٨۱-۱٣٧٩     مدیریت پروژه بام نهایی فرودگاه بین المللی امام خمینی از طرف شرکت جنرال مکانیک.

۱٣٨۱-۱٣٧٩     طراحی و اجرای قطعات معماری داخلی فرودگاه بین المللی امام خمینی.


۴- سوابق پژوهشی


مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی

۲۰۱۸م     Haj Maleki, Mahsa  &  Haghir, Saeed, Designing self-sufficient desert complex in regards to Lut Desert climate, Architectural Design Journal, No 18, (2018)

۲۰۱۸م     Haghir, Saeed  &  Haj Maleki, Mahsa, Trends and Trials of Contemporary Iranian Architecture (Since the Islamic Revolution), AURA Newsletter Journal , (2018)

۲۰۱۶م     Mamani, Hamid & Haghir, Saeed,  The Early Islamic Centuries: A Criterion for the Impact of Religious Beliefs on Architecture and Decoration of Iran. Journal of History Culture and Art Research 1, no. 1 (2016), 12

۲۰۱۶م     Haghir, Saeed & Shoohanizad, Yalda, Promoting Social and Cultural Aspects of Sustainable Architecture in Tehran Residences’, Space Ontology International journal – Architecture, Urban Desugn and Planning , 5, no. 6 (2016): 1-14.

۲۰۱۴م     Haghir, Saeed & Sadraei, Ali, Recration of Iranian Islamic Symbols For Contemporary Architecture, Naghshejahan, 2, no. 5 (2014): 13.

۲۰۱۴م     Haghir, Saeed & Islami, Seyed Yahya, Epistemological Consideration in the Concept of “East” and “West” (With Reference to Principles That Form Culture). Kimia Art Quarterly 3, no. 11 (2014): 101-107

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱۳۹۸      حقیر، سعید ، صلواتی، کامیار، ” تحسین بیرون و گلایه از درون: تمجیدهای ایرانیان از معماری فرنگ و رابطه ی آن با انتقادهای آنان از معماری ایران در دوران مشروطه (۱۳۰۰-۱۳۳۹ ه.ق)”، ماهنامه علمی پژوهشی (wos) باغ نظر، پذیرفته شده برای انتشار

۱۳۹۸      شوهانی‌زاد، یلدا، حقیر، سعید ، ” ارتقای پایداری در سکونتگاه های تک واحدی  بر اساس معماری بومی در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان” ، فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان – مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، پذیرفته شده برای انتشار

۱۳۹۷      حقیر، سعید ، قربان، لیدا، بررسی وضعیت انیمیشن در سینمای ایران (از دیدگاه مخاطب شناسی)” فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ۴، ۲ (۱۳۹۷) ، ۲۳-۳۸

۱۳۹۶      حقیر، سعید ، قربان، لیدا، بررسی وضعیت انیمیشن ناسور از دیدگاه مخاطب” فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فرهنگ و هنر ۲، ۴ (۱۳۹۶) ، ۵۷-۶۹

۱۳۹۶      حقیر، سعید ، صلواتی ، کامیار،” گزاره های نقادانه ی اروپاییان دربار هی معماری و شهرهای ایران در سفرنامه های قرن هفدهم تا نیم هی قرن نوزدهم میلادی” هنرهاى زیبا – معمارى و شهرسازى ۲۲، ۳ (۱۳۹۶) ،۵۷-۷۰

۱۳۹۳      حقیر، سعید ، فرهمند ، ویدا، “هنر آبستره و حذف روایت“. هنرهاى زیبا – هنرهاى تجسمى  ۱۹، ۴ (۱۳۹۳)، ۱۵-۲۴

۱۳۹۱      حقیر، سعید ، شوهانی زاد، یلدا، “باز اندیشى در آموزش درس آشنایى با معمارى معاصر ایران (در مقطع کارشناسى رشته معمارى دردانشگاههاى ایران)” هنرهاى زیبا – معمارى و شهرسازى .۱۷، ۳ (۱۳۹۲) ، ۷۱-۸۰

۱۳۹۰      حقیر، سعید. “چالش هاى ترجمه فلسفه و فلسفه هنر”. پژوهشنامه علوم انسانى ۱، ۸۸، (۱۳۹۰) .۷۱-۸۷

۱۳۹۰      حقیر، سعید ، شوهانی زاد، یلدا، “چگونگی ارتقای جایگاه گورستان ها در جوانب فرهنگی و اجتماعیِ توسعه پایدار شهری در ایران، باغ نظر.۸، ۱۷ (۱۳۹۰) ، ۸۱-۹۱

۱۳۹۰      حقیر، سعید ، “آیا معماری امروز ایران محصول انقلاب اسلامی است” منظر ۱، ۳ ، (۱۳۸۸)، ۶۲-۶۴

۱۳۸۸      حقیر، سعید ، کامل نیا، حامد، الگوهاى طراحى فضاى سبز در شهر دوستدار کودک، باغ نظر.۶، ۱۲ (۱۳۸۸) ، ۸۸-۷۷

۱۳۸۷      حقیر، سعید ، “سبک شناسى آر – نوو در معمارى معاصر ایران”. هنرهاى زیبا ۱، ۳۵، (۱۳۸۷)،.۷۳-۶۳

۱۳۸۷      حقیر، سعید ، جهت گیرى ساختارى در تولید نظریه معمارى در ایران معاصر”، مجله بین المللى علوم مهندسى ۱۹، ۱۰، (۱۳۸۷) ، ۱۶۱-۱۷۲

۱۳۸۵      حقیر، سعید ، “بررسی و نقد آزمون تنهایی” نشریه پیام کتابخانه ۳، ۳ (۱۳۸۵) ، ۹۸-۱۰۷

۱۳۸۴      حقیر، سعید ، “فرا شناختی از واقعیت (بود) و (نمود)” زیبا شناخت ۱، ۱۲ (۱۳۸۴) ، ۲۹-۳۵

۱۳۸۲      حقیر، سعید ، “مفهوم و خاستگاه نقد امروز در آثار هنری زیبا شناخت ۱، ۸ (۱۳۸۲) ، ۲۵۰-۲۴۵

۱۳۸۲      لس، آدولف، تزئین و جنایت ، ترجمه سعید حقیر، زیبا شناخت ۱ ، ۹ ، (۱۳۸۲) ، ۳۷-۴۴

۱۳۸۱      حقیر، سعید ، “موثر، اثر و مخاطب دنیای هرمنوتیک در خوانش متن معماری زیبا شناخت ۱، ۷ (۱۳۸۱) ، ۱۱۷-۱۲۶

۱۳۸۰      حقیر، سعید ، “مدرنیته و معمارى معاصر ایران“. معمارى و گفتگوى تمدن ها ۱، ۱، (۱۳۸۰)

۱۳۷۹      حقیر، سعید ، سیر تفکر مدرن و مدرنیته، فصلنامه معماری و فرهنگ.۲و۳، ۱ (۱۳۷۹) ، ۱۹۵-۱۹۶

همایش های بین المللی

۱۳۹۷      حقیر، سعید ، روو، فیلیپ، ” آشتی گذشته و حال ، پلی به سوی آینده”  کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو، دانشگاه فردوسی، مشهد

۲۰۱۲م     Haghir, Saeed, “Le Concepte du Bonheur dans l’Architecture Iranienne.” Colloque international de Eudemonisme et la Quette du Bonheur dans la Pensee Iranienne, Universite de Strasbourg, France.

۲۰۱۱م     Haghir, Saeed, & Shoohanizad, Yalda,”Studying the Enhancement of cemeteries Role in Aspects of Achieving Sustainable Urban Development in Iranian Metropolises.” ۴۸th IFLA WORLD CONGRESS, Zurich, Switzerland.

۱۳۸۹      حقیر ، سعید ، یزدانپناه، حسن ، “خروس های جنگی تر (شعر دهه ۷۰)، هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

۲۰۰۹م     Haghir, Saeed, “Les sources de l’architecture contepmorain Iranienne.” AVD, Paris, France.

۲۰۰۷م     Haghir, Saeed,Les tendences et les dfis de l’architecture Iranienne.”, ۶th European Conference of Iranian Studies, Vienna, Austria.

۲۰۰۷م     Haghir, Saeed,Interférance de la culture et de l’architecture en Iran depuis la révolution islamiaue de 1979.“Colloque de Villes et Cultures, Strasbourg, France

۲۰۰۷م     حقیر، سعید. “آنالیز پرسوناژهاى اصلى در رمان جنایت و مکافات”، روز مطالعاتى داستایوفسکى، استراسبورگ ، فرانسه

همایش های ملی

۱۳۹۴      حقیر، سعید ، “مدرنیته و مفاهیم آن“. سمینار تخصصى معمارى معاصر، دانشگاه فردوسی، مشهد

۱۳۹۴      حقیر، سعید. “مدرنیته خودى (با مفهوم فرهنگى و منطقه اى)”. سومین همایش ملى معمارى و شهرسازى در گذر زمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

۱۳۹۳      حقیر، سعید. “مدرنیته خودى“. مجموعه سمینار های معمارى معاصر، دانشگاه تهران، تهران

۱۳۹۰      حقیر، سعید. “بررسى تطبیقى دیوارنگارى ایران و گرافیتى غرب“. اولین همایش دیوارنگارى و گرافیک محیطى، ، شهرداری تهران، تهران

۱۳۸۹      حقیر، سعید. “چالش هاى ترجمه فلسفه و فلسفه هنر”، ترجمه: چالش ها و راهکار هاى ترجمه در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک کشور، تهران

۱۳۸۹      حقیر، سعید. “مفهوم و خاستگاه اندیشه انتقادى“. دومین همایش سراسرى دانشجویان معمارى کشور، دانشگاه شیراز، شیراز

۱۳۸۹      حقیر، سعید. “مدرنیته و ظهور ابر مرد“. نخستین کنفرانس سراسرى دانشجویان معمارى کشور، دانشگاه اصفهان، اصفهان

طرح های پژوهشی

۱۳۹۱-۱۳۹۰     حقیر، سعید. طرح پژوهشی نوع اول با عنوان: “آهمیت، جایگاه و متد های آموزشی در درس آشنایی با معماری معاصر، محل اجرا دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

کتاب های تألیفی منتشر شده

۱۳۹۴      حقیر، سعید ، کامل نیا، حامد،نظریه مدرنیته در معمارى.” تهران:، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۹۴

۲۰۱۱م     Haghir, Saeed, “Modernité et Société Iranienne, Une Etude Compare.” , Edition universitaire Europenne

۲۰۱۰م     Haghir, Saeed, “Les sources de larcitecture contemporaine en Iran (depuis la revolution islamique 1979).” , Volume I & II,  Edition universitaire Europenne

کتاب های تألیفی در دست انتشار

۱۳۹۷      حقیر، سعید ، کامل نیا، حامد،نظریه مدرنیته در معماری ایران.” تهران، انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات کتاب فکر نو ، مرحله داوری

کتاب های ترجمه منتشر شده

۱۳۹۵      حقیر، سعید ،تفکر معمارانه، فرآیند طراحى و چشم خیال اندیشتهران، کتاب فکر نو، ۱۳۹۵

کتاب های ترجمه در دست انتشار

۱۳۹۸      حقیر، سعید، جعفری، علی یاسر،” معماری سنتی در افغانستان” ، تهران ، کاب فکر نو، مرحله داوری

۱۳۹۸      حقیر، سعید ،تاریخ تاریخ هنردر فرانسهتولد یک رشته دانشگاهى. تهران، کتاب فکر نو ، مرحله داوری

۱۳۹۸     حقیر ، سعید، ” دریدا برای معماران” ، تهران، کتاب فکر نو، مرحله ویراستاری نهایی و صفحه بندی

۱۳۹۸      حقیر ، سعید، ” کانت برای معماران” ، تهران، کتاب فکر نو، مرحله ویراستاری اولیه


۵- جوایز و افتخارات


۱۳۹۸      برنده رتبه نخست مسایقه معماری تئاتر شهر کرج

۱۳۹۷      برگزیده جشنواره کتاب سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای کتاب ” نظریه مدرنیته در معماری”

۱۳۹۶      طرح برگزیده معماری پایدار مسابقه ۲A برلین، بخاطر طرح برج های مسکونی سبز کوثر مشهد