لابراتوار دکتری نظر، مجموعۀ واحدی از ترکیب سه دوره دکتری و دارای نقش دوگانه مدیریتی و علمی است؛ در زمینه مدیریت، از طریق تجمیع و هم افزایی ظرفیت­های علمی هر یک از گروه­های پژوهشی، سیستمی جدید و یکپارچه برای هدایت و نظارت مضاعف بر فعالیتهای علمی پژوهشکده شکل می ­گیرد.

بیشتر بدانید