شماره ۸۰ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 5-74  1. الگوهای کالبدی همسای…

همایش اسلام و شهر: خوانش های متفاوت از یک مفهوم

/
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نخستین همایش « اسلام و شهر: …

نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی (نشست ۵۳)

پنجاه و سومین نشست تخصصی با عنوان "نواحی صنعتی: تهدید یا فرص…

شماره ۲۶ فصلنامه هنر و تمدن شرق منتشر شد.

دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 5-80 1. اندیشۀ یهودیان در ایجاد کنیسه نمونۀ…

شماره ۴۹ فصلنامه منظر منتشر شد.

دوره 11، شماره 49، زمستان 1398 1. یلدا، منظر مهر؛ نیمروز، زمین…