نگاهی انتقادی بر عوامل تجاری شدن جداره‌های اصلی محلات شهری

دکتر رضا خیرالدین، عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران. اکثر راسته‌های شهر تهران در خیابان‌های اصلی به کاربری تجاری و مختلط اختصاص یافته و تعداد کمی از مناطق شهر تهران به طور اختصاصی از پهنۀ مسکونی تشکیل شده‌اند. در واقع مرز مشخصی و تعریف‌شده‌ای بین واحدهای تجاری و […]