چالش جامعه میزبان و میهمان در مقاصد گردشگری (نشست 8)

درمیزگرد ” چالش جامعه میزبان و مهمان در مقاصد گردشگری”  تاکید شد: مشارکت مدیریت گردشگری و جامعه روحانیت، ضامن رفع چالش جامعه میزبان و مهمان   ایران کشوری است که به واسطه قابلیت ها و توانایی ها یک مقصد گردشگری مطلوب و درآمدزا به حساب می آيد، اما محدودیت های فرهنگی موجب بروز پارادوکس و […]