از حوض تا گور

از حوض تا گور

احمد علی فرزین، دکتری معماری، استادیار دانشگاه تهران. خبر کوتاه است، آب‌نمای صحن حرم شاه‌چراغ گورستان شد! بسیار تعجب‌برانگیز، همراه با تأسف‌ و چراهای بسیار و بی‌پاسخ همچون کلاف در هم و پیچیده که چرا با همۀ شعارهای فرهنگی که “زیارت‌گاه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند” و تکیه بر هنر و معماری ایرانی‌ـ‌اسلامی با […]