هنر و تمدن شرق شماره 6 منتشر شد

1- فهرست و شناسنامه شماره 6 2- سخن سردبیر 3- آوای هستی باغ ایرانی 4- پاره های گمگشتة ایران هنر و تمدن در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر آسیای میانه 5- دیدگاه کلاسیک و ارگانیک در مقبره سازی اسلامی هند 6- تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن 7- ردپای زندگی در شهر […]

The No.6 of Jaco is Published

1. Table content of No.6 2. Editor’s Foreword 3. The Sound of Persian Garden Existence 4. The Lost Parts of Iran Art and Civilization in the Greater Khorasanand Transpotamia – Middle Asia 5. Organic and Classic View in India’s Islamic Tombs Building 6. Evolution of the Concept of Justice in the Indian Society and its […]