نشریۀ علمی و دوزبانه (تمام متن فارسی و انگلیسی) «گردشگری فرهنگ» از سال 1399 توسط پژوهشکده نظر در راستای شفاف‌سازی تفاوت بین دو مفهوم به اشتباه جایگزین گردشگری فرهنگ و گردشگری فرهنگی و تولید و توسعه علم گردشگری فرهنگ با توجه به حوزه‌های مطالعاتی و محورهای مرتبط منتشر شده است. رسالت مجله تأکید بر شناخت و ترویج وجه فرهنگی گردشگری در برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فعالیت‌های آن است. نکتۀ مهم در رویکرد نشریه، تمایز میان دو مفهوم «فرهنگ» و «فرهنگی» است که تأثیر مهمی در سطح و جنس فعالیت‌های گردشگری بر جای می‌گذارد. لذا محتوای نشریۀ گردشگری فرهنگ از دو بخش تبیین جوهر فرهنگ به‌مثابۀ هدف غایی گردشگری فرهنگ و خوانش محصولات فرهنگی تمدن‌ها به‌مثابۀ موضوع فعالیت‌های گردشگری تشکیل می‌شود. ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی و حضور گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دنبال دوزبانه بودن، برخورداری از هیئت تحریریه متخصص و بین المللی، نظم در انتشار به دو صورت چاپی و الکترونیکی از جمله سیاست‌های آن به شمار می‌رود.

زمینه انتشار: گردشگری فرهنگ و زمینه‌های وابسته
 صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: دکتر علی یاران

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

  • دکتر مهدی کروبی
  • دکتر آذرتاش آذرنوش
  • دکتر علاءالدین آذری
  • دکتر مهدی شیبانی
  • دکتر بهرام آجورلو
  • دکتر سعید حقیر
  • دکتر لورا وردلی